GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

       Xí nghiệp Giám sát và Quản lý dự án sẵn sàng hợp tác và giúp chủ đầu tư thực hiện một số lĩnh vực tư vấn :

      Giám sát thi công xây dựng công trình nhằm mục đích đảm bảo công trình xây dựng đúng thiết kế được duyệt và tuân thủ chặt chẻ các tiêu chuẩn, quy chẩn kỹ thuật hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tăng hiệu quả đầu tư.

     Điều hành dự án : Phối hợp và thay mặt giúp Chủ đầu tư giám sát, chỉ đạo, điều phối, tổ chức, lên kế hoạch đối với 4 giai đoạn của dòng đời dự án (Giai đoạn hình thành, gđ phát triển, gđ trưởng thành và gđ kết thúc) nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu dự án như về giá thành, mục tiêu thời gian, mục tiêu chất lượng…

      Tổ chức đấu thầu : Lập HSMT và đánh giá HSĐT đảm bảo công bằng minh bạch, nhằm giúp CĐT chọn nhà thầu đủ năng lực, chi phí thấp.

     Hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo đúng thông tư 03/2011/TT-BXD.

TT XNGS

TT1 XNGS

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Ông : Trần Quốc Nam - Giám đốc Xí nghiệp
Ông : Đoàn Hoàng Điệp - Phó Giám đốc Xí nghiệp
Ông : Hồ Quốc Khởi - Trưởng phòng QL GTTL