Đơn giá xây dựng

Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 01/2018
Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 01/2017 Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 02/2017 Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 03/2017 Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 04/2017 Đơn giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 05/2017…
Tháng 01/2016 Tháng 02/2016 Tháng 03/2016 Tháng 04/2016 Tháng 05/2016 Tháng 06/2016 Tháng 07/2016 Tháng 08/2016 Tháng 09/2016 Tháng 10/2016 Tháng 11/2016 Tháng 12/2016
Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang - Năm 2012 Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang - Năm 2013 Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang - Năm 2014 Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang - Năm 2015 Bảng giá đất tỉnh…
Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013 Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013…
Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/1 đến ngày 31/1 năm 2012 Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/2 đến ngày 29/2 năm 2012 Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/3 đến ngày 31/3…
Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 01 năm 2011. Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 26/01 đến ngày 13 tháng 02 năm 2011. Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày…
Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010. Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010. Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày…