Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

Written by 

     Sáng ngày 15/4/2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự có mặt tham dự của 26 cổ đông đại diện cho 17.778 cổ phần chiếm 88,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

     Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

     1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

     2. Báo cáo tổng hợp tài chính năm 2021;

     3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;

     4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

     5. Tờ trình về các nội dung :

     - Tờ trình trích lập quĩ năm 2021 và phương án trích lập các quĩ năm 2022.

     - Tờ trình việc chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022.

     - Tờ trình báo cáo tài đã kiểm tra.

     - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính.

     Tại Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

     Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 05 thành viên; bầu thành viên Ban kiểm soát với số lượng 03 thành viên.

     Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát. Kết quả ông Đặng Thanh Song tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Hà Trần Luân tái đắc cử Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

IMG 03111

     Đoàn chủ tịch

IMG 0311

     Đ/c Hà Trần Luân báo cáo tại Đại Hội về hoạt động của Ban kiểm soát

IMG 0313

     Đ/c Đỗ Thị Phương Châu báo cáo tại Đại Hội

IMG 0317

     Phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại Hội

IMG 0317

    Phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại Hội

IMG 0306

     Cổ đông thông qua biểu quyết