Văn bản QPPL

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ…
Tải về Tài liệu họp đại hội cổ đông File 1 Tải về Tài liệu họp đại hội cổ đông File 2
         Luật Dân sự số 33/2015/QH11 Luật Xây Dựng:  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7; - Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi…