Giao thông - Thủy lợi

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP GIAO THÔNG THỦY LỢI

Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông thủy lợi (XN KSTK GTTL) hoạt động với chức năng tư vấn khảo sát địa hình ở tất cả các lĩnh vực và lập dự án, thiết kế công trình Giao thông,…

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI

1 KS + Lập DA  CT nâng cấp Đg Vĩnh Hòa - chợ Nhà Ngang huyện Vĩnh Thuận 2 KS + Lập DA ĐTXD CT nâng cấp Đg Vĩnh Bình Bắc - Ba Đình huyện Gò Quao 3 KS+Lập DA…